Privacybeleid

Wat u moet weten over CheckMyBus' gegevensbescherming
De voordeligste prijzen Vergelijken en tot 70% besparen
De grootste keuze Wereldwijd verbindingen vinden
Eenvoudig en transparant Real-time zoeken met 1 klik!

Overzicht

Note: Alleen de Engelstalige versie van deze privacyverklaring is juridisch bindend. Vertalingen worden alleen verstrekt voor toegankelijkheidsdoeleinden. Als de vertaling afwijkt van de originele Engelstalige versie, is de Engelstalige versie gezaghebbend. Vertaald met www.DeepL.com/Translator.

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de bedrijfsleiding van CheckMyBus GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's en de mobiele toepassingen (apps) van CheckMyBus GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens; wanneer een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op CheckMyBus GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

CheckMyBus GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van CheckMyBus GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever heeft gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking
De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een Lid-Staat, kan in de wetgeving van de Unie of van een Lid-Staat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

h) Processor
Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde
Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Neurenberg
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 911 310440-0
Email: info@checkmybus.com
Website: www.checkmybus.com

3. Cookies

De internetpagina's van CheckMyBus GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan CheckMyBus GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CheckMyBus GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt CheckMyBus GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert CheckMyBus GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van CheckMyBus GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

6. Beoordeling en commentaarfunctie op de website

CheckMyBus GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om beoordelingen en individuele opmerkingen over busaanbieders achter te laten op de website.

Indien een betrokkene een beoordeling en/of een commentaar op deze website achterlaat, worden ook de commentaren van de betrokkene opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem). Daarnaast wordt ook het IP-adres opgeslagen dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst via een bepaalde reactie. Het opslaan van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij of zij zich in geval van een overtreding kan vrijpleiten. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

7. Commentaar functie in de blog op de website

CheckMyBus GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een op het web gebaseerd, voor het publiek toegankelijk portaal, waar een of meer personen, bloggers of web-bloggers genaamd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Indien een betrokkene een commentaar achterlaat op de op deze website gepubliceerde blog, worden de commentaren van de betrokkene eveneens opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem). Daarnaast wordt ook het IP-adres opgeslagen dat de internetprovider (ISP) aan de betrokkene heeft toegewezen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst via een bepaalde reactie. Het opslaan van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich in geval van een overtreding kan vrijpleiten. Deze verzamelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

8. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan noodzakelijk is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

9. Rechten van de betrokkene

a) Recht van bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke op elk moment gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Voorts verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • • de doeleinden van de verwerking;
 • • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;
 • • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.


Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld te verkrijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.


Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wil dat de door CheckMyBus GmbH opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een medewerker van CheckMyBus GmbH zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek om gegevenswissing onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van CheckMyBus GmbH zal in individuele gevallen voor de nodige maatregelen zorgen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
 • • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.


Indien aan een van de voornoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van door CheckMyBus GmbH opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de CheckMyBus GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van CheckMyBus GmbH.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zich, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

CheckMyBus GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien CheckMyBus GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van een dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met een dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij CheckMyBus GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal CheckMyBus GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door CheckMyBus GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van CheckMyBus GmbH. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht op verzet via geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dient CheckMyBus GmbH passende maatregelen te treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van CheckMyBus GmbH.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij zich te allen tijde wenden tot een medewerker van CheckMyBus GmbH.

10. Secure Socket Layer (SSL)

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud (bijv. verzoeken die u aan ons als dienstverlener stuurt), maakt deze website gebruik van SSL-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen wanneer de adresbalk van uw browser verandert van "http://" in "https://". Bovendien ziet u in de adresbalk een klein medaillon-symbool.

Wanneer SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de aan ons toegezonden gegevens niet door derden worden gelezen.

11. CheckMyBus-App

De CheckMyBus app is een andere manier om toegang te krijgen tot onze vergelijkingswebsite. In het algemeen wijken de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens niet af van de respectieve processen op onze website. Daarom is de informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring ook van toepassing op de app.

Om u verschillende functies te kunnen bieden, heeft deze dienst zogenaamde toegangsautorisaties nodig. In de instellingen van uw app kunt u zien welke autorisaties nodig zijn.

Wanneer u een verzoek verstuurt, verzamelen wij via GPS gegevens over uw huidige locatie. De informatie over uw huidige locatie wordt uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken. De overdracht van uw locatiegegevens vindt plaats via een versleutelde verbinding. Bij gebruik van de besturingssoftware iOS is dit alleen mogelijk nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

12. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich verzetten tegen het wissen. Een ander legitiem belang in dit verband is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt advertenties op sites van derden te plaatsen. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden en die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component met het oog op online reclame en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissies te verrekenen.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent ontzeggen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen reeds door Alphabet Inc. gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's wordt ingebed om een logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebedde trackingpixels kan Alphabet Inc. vaststellen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie - waaronder ook het IP-adres, en die nodig zijn voor het verzamelen en administreren van de getoonde advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de via deze technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De beheerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven toegelicht. Door het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via de Google Analytics-component gegevens verstrekken met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers en kliks kan achterhalen en vervolgens provisieafrekeningen kan opstellen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming reclame kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming verbleven hebben. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om op gebruikers gebaseerde reclame te maken en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers.

De exploitatiemaatschappij van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van op interesses afgestemde reclame. Met Google Remarketing kunnen wij advertenties op het Google-netwerk of op andere websites weergeven, die zijn gebaseerd op individuele behoeften en zijn afgestemd op de interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Door het plaatsen van de cookie maakt Google het mogelijk dat de bezoeker van onze website wordt herkend, wanneer hij opeenvolgende webpagina's oproept, die ook lid zijn van het Google-reclamenetwerk. Bij elk bezoek aan een website waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het invoegen van voor interesses relevante reclame.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene de link oproepen naar https://www.google.de/settings/ads/ en de gewenste instellingen aanbrengen in elke internetbrowser die door de betrokkene wordt gebruikt.

Meer informatie en de huidige gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de zoekmachine van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke trefwoorden definiëren, met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te vragen. In het Google Advertising Network worden de advertenties verspreid op relevante webpagina's met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door de opname van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van reclame van derden op onze website.

Indien een betrokkene onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt via Google een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijv. het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website werden opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijv. de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, verhinderen door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en op die manier het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Daarom moet de betrokkene in elk van de gebruikte browsers de link https://www.google.de/settings/ads/ en stel de gewenste instellingen in.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een onlinegemeenschap, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om onder meer privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Facebook is Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking de Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) was geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de desbetreffende Facebook-component via de Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure wordt aan Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website - en gedurende zijn gehele verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt via de Facebook-component verzameld en aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene tijdens het oproepen van onze website op hetzelfde moment bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij dit verhinderen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratieopties ter beschikking gesteld om de overdracht van gegevens aan Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een einde te maken aan de doorgifte van gegevens aan Facebook.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst, waarop gebruikers zogenaamde "tweets", d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) was geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://dev.twitter.com/web/tweet-button. In het kader van deze technische procedure komt Twitter te weten welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, stelt Twitter bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website vast welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht. Deze informatie wordt via de Twitter-component verzameld en aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Wanneer de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij dit voorkomen door zich vóór het oproepen van onze website bij zijn Twitter-account uit te loggen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter kunnen worden geraadpleegd op https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de controller onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, dat gebruikers in staat stelt foto's en video's te delen, alsook dergelijke gegevens in andere sociale netwerken te verspreiden.

De exploiterende onderneming van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Bij elk oproepen van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Insta-knop) was geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de desbetreffende Instagram-component van Instagram. In de loop van deze technische procedure komt Instagram te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene naar onze website - en gedurende zijn gehele verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en is gekoppeld aan het desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, dan stemt Instagram deze informatie af op de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd bij Instagram. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-knop klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden onder https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video's waar uitgevers van video's gratis videoclips en andere gebruikers kunnen plaatsen, en waar ze ook gratis video's kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Met YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd, zodat u toegang hebt tot zowel volledige films en TV-uitzendingen, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) was geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/. In de loop van deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het tijdstip van de oproep naar onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

21. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe je onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en session replay om onze diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, veiligheidsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft jouw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.

22. Doorsturen naar externe websites

Het prijsvergelijkingsportaal CheckMyBus stuurt klanten door naar externe websites om tickets te boeken. Het doorsturen gebeurt via buttons of als gemarkeerde reclame. Het toepasselijke privacybeleid kan worden bekeken op de respectievelijke website en alleen dit privacybeleid is geldig. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar wij doorlinken.

Klanten worden ofwel rechtstreeks naar een mobiliteitsbedrijf doorgestuurd, ofwel via een affiliate netwerk naar een mobiliteitsbedrijf. Op deze website heeft de controller componenten geïntegreerd van affiliate netwerken, die affiliate marketing aanbieden.

Affiliate marketing is een op het web gebaseerde vorm van distributie, die commerciële exploitanten van internetsites, de zogenoemde merchants of adverteerders, in staat stelt om op internetsites van derden, die ook affiliates of publishers worden genoemd, reclame te tonen, waarvoor meestal wordt betaald in de vorm van klik- of verkoopcommissies. De Merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemedium ter beschikking, zoals een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate wordt geïntegreerd op zijn eigen internetpagina's of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mailmarketing.

Het affiliatenetwerk plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. De tracking cookie van het affiliate-netwerk slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant bemiddelt, evenals het volgnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemedium worden opgeslagen. Het doel van deze gegevensopslag is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en affiliate, die via het affiliate-netwerk worden afgewikkeld.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat het affiliate-netwerk een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door het affiliatenetwerk gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Op deze website zijn onderdelen van de volgende affiliate netwerken geïntegreerd:

Awin
De werkmaatschappij van Awin is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Awin kunnen worden geraadpleegd op https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
De werkmaatschappij van ClickTripz is Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Verenigde Staten.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van ClickTripz kunnen worden geraadpleegd onder https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
De exploitatiemaatschappij van Commission Junction is Epsilon Data Interactive, Inc., 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, Verenigd Koninkrijk.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Commission Junction kunnen worden geraadpleegd op https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
De werkmaatschappij van Lead Alliance is Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Duitsland.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Lead Alliance kunnen worden geraadpleegd op https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
De werkmaatschappij van NetAffiliation is Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Frankrijk.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van NetAffiliation kunnen worden geraadpleegd op https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
De exploitatiemaatschappij van TimeOne - Performance is PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Frankrijk.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van TimeOne - Performance kunnen worden geraadpleegd op https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
De exploitatiemaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tradedoubler kunnen worden geraadpleegd op https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

24. De legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

25. Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard

Het criterium dat wordt gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of voor het sluiten van een contract.

26. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

27. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.
Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de Duitse vereniging voor gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte IT verkoopt.

28. Apple® Merken

Apple®, iPod® en iPhone® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken waarnaar hier verwezen wordt zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. CheckMyBus is niet verbonden met Apple Computer Incorporated.

29. Uw CheckMyBus Account: Gegevensgegevens en gebruik

Gegevensverzameling
Wanneer een gebruiker een CheckMyBus account aanmaakt, verzamelen en verwerken wij specifieke persoonlijke gegevens die essentieel zijn voor het leveren van onze diensten. Deze informatie wordt verkregen met de expliciete toestemming van de gebruiker en omvat: voornaam, achternaam, e-mailadres en, alleen indien verstrekt door de gebruiker, geslacht, geboortedatum en stad van herkomst. Daarnaast registreren we de voorkeurstaal en de valuta die tijdens het zoeken wordt gebruikt.

Verificatie door derden
Wanneer een gebruiker verbinding maakt met het CheckMyBus Account via een platform van een derde partij (zoals Google, Facebook of Apple), wordt het e-mailadres samen met andere persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam en profielfoto) automatisch verzameld. Deze gegevens worden verkregen van deze diensten van derden om een gebruikersaccount aan te maken en te verifiëren. De verwerking van deze gegevens is afhankelijk van uw toestemming aan de externe dienst.

Doel van gegevensverzameling
De gegevens die worden verzameld via de gebruikersloginfunctie voor gebruikers met een account, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het CheckMyBus-account van een gebruiker onderhouden en beheren, zodat het altijd up-to-date en toegankelijk is.
• Het verbeteren en optimaliseren van onze services, het bevorderen van onze legitieme belangen.
• De gebruikerservaring personaliseren. We garanderen dat onze activiteiten niet gepaard gaan met profilering of geautomatiseerde beslissingen die juridische of andere significante gevolgen kunnen hebben voor de gebruiker.
De wettelijke basis voor deze verwerking is de noodzaak om het contract tussen de gebruiker en CheckMyBus uit te voeren (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Duur gegevensopslag
Als u een CheckMyBus-account hebt, bewaren we uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres en naam, zolang uw account actief is. CheckMyBus zal uw account automatisch verwijderen na een jaar van inactiviteit.

Cookies en vergelijkbare technologieën
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw aanmeldingservaring te verbeteren, uw account te beveiligen en inhoud te personaliseren. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Accountbeveiliging
We doen er alles aan om de veiligheid van je accountgegevens te garanderen. Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en de toegang tot je account wordt beschermd door verificatiemaatregelen. Het is belangrijk dat u uw inloggegevens vertrouwelijk houdt en onbevoegde toegang onmiddellijk aan ons meldt. CheckMyBus garandeert dat geen enkele werknemer toegang heeft tot uw account en inloggegevens.

Account verwijderen
Je hebt het recht om je account op elk gewenst moment te verwijderen door in te loggen op je profiel. Verwijdering zal resulteren in de permanente verwijdering van je account en bijbehorende persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Wettelijke naleving en gebruikerscontrole
Toestemming wordt expliciet verkregen tijdens het inloggen van de gebruiker op zijn persoonlijke CheckMyBus-account. Een bericht dat wordt weergegeven vóór het inloggen vermeldt expliciet: "Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Servicevoorwaarden en Privacybeleid." Toestemming voor marketingcommunicatie wordt verkregen via een selectievakje in het inlogproces. U kunt dit selectievakje op elk moment uitschakelen als u niet langer marketing- en promotie-e-mails wenst te ontvangen via uw Accountinstellingen.

Naleving van wettelijke vereisten
Onze gegevensverwerkingsactiviteiten voldoen aan de wettelijke vereisten, waaronder de GDPR. We zorgen ervoor dat uw gegevens rechtmatig, transparant en voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden worden verwerkt. We nemen alle nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en uw rechten als betrokkene te respecteren.

Directe marketing
Om de ervaring van de gebruiker met CheckMyBus te personaliseren en om de effectiviteit van marketingactiviteiten te optimaliseren, worden de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt voor direct marketingdoeleinden (het verzenden van commerciële berichten en aanverwante verwerkingsactiviteiten). Wanneer de gebruiker gebruik maakt van een CheckMyBus-dienst, sturen we hem, zonder dat hij zich afmeldt voor onze aanbiedingen, communicatie die gerelateerd is aan zijn zoekopdrachten op CheckMyBus. Deze omvatten speciale aanbiedingen van busmaatschappijen, hotelkortingen in de steden van bestemming van hun zoekopdrachten, of soortgelijke productgerelateerde informatie. In dit geval ontvangt de gebruiker uitsluitend commerciële berichten die relevant zijn voor zijn primaire productgedrag (bijvoorbeeld reisinformatie met betrekking tot zoekopdrachten naar steden). Als de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven tijdens het aanmaken van zijn CheckMyBus-account, ontvangt hij aanbiedingen van CheckMyBus en onze aangesloten partners op basis van zijn reisbehoeften, samen met aanvullende informatie om zijn reisvoordelen te vergroten. De gebruiker kan altijd zijn meldingen beheren of zich uitschrijven (door het recht uit te oefenen om bezwaar te maken tegen direct marketing of zijn toestemming in te trekken) via de accountinstellingen en via de links in elke ontvangen e-mail. We registreren ook de interacties van de gebruiker met de verzonden e-mails en meldingen, zoals of de gebruiker de e-mail opent of op een van de meegeleverde koppelingen klikt.

CheckMyBus App

Gratis download

App Store
CheckMyBus App
Sluiten
GPDR CheckMyBus shield

We waarderen uw privacy!

Om je de beste busaanbiedingen te tonen, gebruiken wij en onze partners technische, analytische en marketing cookies voor het personaliseren van advertenties. We onthouden je geanonimiseerde gegevens om je een gepersonaliseerde ervaring te bieden.